Οικονομία

Διαγωνισμός ΔΥΠΑ για 250 μαθήματα κατάρτισης – Σύμβαση άνω του 1 εκατ. ευρώ

Προθεσμία μέχρι τις 20 Μαρτίου και ώρα 15:00μμ έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που αφορά στην ψηφιοποίηση διακοσίων πενήντα (250) μαθημάτων (trainingcourses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή (άνω των ορίων) Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Ψηφιοποίησης διακοσίων πενήντα (250) μαθημάτων (trainingcourses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.091.000,00 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 1.352.840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης:

  • 1.091.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ (24%),
  • 1.352.840 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ03400039). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ 288298).

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button